جشنواره انار

۳۷۰

جشنواره انار (فرهنگسرای اشراق) به سفارش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری


موضوع: جشنواره انار

محل: فرهنگسرای اشراق

زمان اجرا: مهر 1393

کارفرما: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری