زیرساخت مسابقه برون‌مرزی

۴۷۸

زیرساخت مسابقه و سرگرمی (برون مرزی) به سفارش شبکه برون مرزی


موضوع: زیرساخت مسابقه و سرگرمی (برون مرزی)

محل: قم

زمان اجرا: شهریور 1393

کارفرما: شبکه برون مرزی