زیرساخت مسابقه همسران

۳۴۰

زیرساخت مسابقه همسران به سفارش شبکه 3 صدا و سیما


موضوع: زیرساخت مسابقه و سرگرمی (مسابقه همسران)

محل: سیما فیلم

زمان اجرا: مهر 1386

کارفرما: شبکه 3 صدا و سیما